• การศึกษา เรียนรู้ของคนในประเทศลาว

    ประเทศลาวจัดระบบการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลและก่อนวัยเรียน โดยโรงเรียนในประเทศลาวมีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน เปิดรับนักเรียนเมื่ออายุ 3 ถึง 6 ปี ใช้เวลาเรียน 3 ปี มีระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อจบจากระดับชั้นอนุบาลก็เลื่อนชั้นไปเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป
    อัตราการรู้หนังสือในประเทศลาวในปี 2005 อยู่ที่ 73% (83% ชาย และ 63% หญิง)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น