• เทคโนโลยีในประเทศลาว


            สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเล็ก ๆ ในคาบสมุทรอินโดจีน ห้อมล้อมด้วยจีน กัมพูชา เวียตนาม พม่าและไทย ภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นที่ป่าไม้ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด จากการสำรวจเมื่อปี 2005 พบว่าประชากรส่วนมาก (ประมาณร้อยละ 73 ของประชากร 5.62 ล้านคน) อาศัยในพื้นที่ชนบท ประมาณร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมดไม่มีไฟฟ้าใช้ อย่างไรก็ตาม กว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมดมีไฟฟ้าใช้ ในขณะที่อีกร้อยละ 10 ต้องใช้เครื่องปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแทน
     

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น